Przeskocz do treści

Lekcja 6 (PHP)

Pętle: while.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Przypisz zmiennej X wartość 10. Wypisz na ekranie 30 kolejnych liczb całkowitych, każdą w nowej linii. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L6zad1.php.

Zadanie 2: Wypisz na ekranie 10 kolejnych liczb parzystych począwszy o wartości 20. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L6zad2.php.

Zadanie 3: Napisz skrypt, który wypisze na ekranie wartość sumy kolejnych liczb nieparzystych z przedziału <10;90>. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L6zad3.php.

Zadanie 4: Wypisz na ekranie kolejne wartości pól kwadratów począwszy od kwadratu o boku 3, a kończąc na kwadracie o boku 10. Policz ile wynosi suma tych pól  i wypisz poniżej na ekranie. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L6zad4.php.

Zadanie 5: Oblicz z ilu cyfr składa się przypisana do zmiennej X liczba. Wynik wypisz na ekranie. Skrypt zapisz w pliku o nazwie L6zad5.php.

Zadanie 6: Napisz skrypt, który sprawdzi i wypisze na ekranie informację, ile cyfr 3 występuje w przypisanej do zmiennej X liczbie; Wartość zmiennej X ustal na początku skryptu. Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad6.php.

Zadanie 7: Policz ile wynosi suma cyfr w zadanej liczbie K. Wynik wyświetl na ekranie.  Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad7.php.

Zadanie 8: Napisz skrypt, który zlicza i wyświetla na ekranie sumę nieparzystych cyfr z zadanej liczby X. Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad8.php.

Zadanie 9: Napisz skrypt, który oblicza i wyświetla na ekranie iloczyn niezerowych cyfr zadanej liczby X.  Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad9.php.

Zadanie 10: Napisz skrypt, który w kolejnych liniach wypisze na ekranie podzielniki zadanej liczby X.  Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad10.php.

Zadanie 11: Stosując algorytm Euklidesa wyznacz NWD dla dwóch liczb naturalnych X i Y. Wynik wypisz na ekranie.  Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad11.php.

Zadanie 12: Napisz skrypt zamieniający podaną liczbę naturalną X w systemie dziesiętnym na jej reprezentację  w systemie dwójkowym.  Wynik wyświetl na ekran. Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad12.php.

Zadanie 13: Napisz skrypt, który wyznaczy ile jest zer w reprezentacji binarnej zadanej liczby X podanej w systemie dziesiętnym. Wynik wyświetl na ekran.  Pracę zapisz w pliku o nazwie L6zad13.php.

Sprawdzian.

error: Content is protected !!