Przeskocz do treści

Lekcja 5 (PHP)

Instrukcje wyboru switch.

Zapoznaj się z treścią artykułu: instrukcja switch.

Zadanie 1: Korzystając z poznanych instrukcji języka PHP przygotuj skrypt, w którym ustalisz wartość zmiennej D na 5, a następnie w zależności od wartości zmiennej program wypisze na ekranie nazwę słowną dnia tygodnia o podanym numerze (1- poniedziałek, 2-wtorek, itd.). Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L5zad1.php.

Zadanie 2: Opracuj skrypt w języku PHP, który spowoduje wyświetlenie na ekranie słownej oceny z przedmiotu w zależności od podanej wartości liczbowej tej oceny. Uwzględnij następujące przypadki: 1- "Brak promocji"; 2, 3, 4, 5 - "Promocja do następnej klasy"; 6 - "ocena celująca"; inne wartości - "Błędna wartość oceny". Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L5zad2.php.

Zadanie 3: Opracuj skrypt, który pomoże wypisać słownie na ekranie monitora ocenę ze sprawdzianu. Jeżeli liczba uzyskanych punktów (LP) będzie w przedziale <0-5> ocena niedostateczna, dla LP<6;10> dopuszczający, dla LP <11;13> dostateczny, dla LP <14-15> dobry, dla LP=16 bardzo dobry. Dla pozostałych wartości informacja: "Błędna liczba punktów". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L5zad3.php.

Zadanie 4: Napisz skrypt, który wyświetli na ekranie w zależności od wybranej opcji: sumę, różnicę, iloraz lub iloczyn dwóch zmiennych X=4 i Y=3. Wybór opcji zrealizuj za pomocą zmiennej Z, której przypiszesz wartość na początku programu. Pracę zapisz pod nazwą L5zad4.php.

Zadanie 5: Zdefiniuj w skrypcie dwie zmienne: pierwsza (A) będzie przechowywać informację o wartości posiadanej kwoty w złotówkach, druga (B) będzie informacją na jaką walutę należy przeliczyć posiadane zasoby. Jeżeli B przyjmie wartość 1 to przeliczamy złotówki na dolary. Jeżeli B=2 to przeliczamy na funty. Jeżeli B=3 to przeliczamy na euro. Pracę zapisz pod nazwą L5zad5.php.

Zadanie 6: Napisz skrypt, który wypisze listę czynności do wykonania danego dnia począwszy od wybranej godziny. Lista czynności:

8-10  sprzątanie, 
11 - 12 gotowanie, 
13 - 14 prasowanie
15 - 16 spacer
17 - 18 kąpiel
19 -20 czytanie książki

Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L5zad6.php.

Zadanie 7: Zmodyfikuj skrypt z zadania poprzedniego tak, aby w zależności od podanej godziny informował co jeszcze zostało do zrobienia danego dnia. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L5zad7.php.

Zadanie 8: Przypisz zmiennej T jako wartość treść pierwszego akapitu z serwisu Lorem Ipsum. W zależności od wybranej opcji (wartości zmiennej W) skrypt powinien wyświetlić na ekranie:

 • jeżeli W=1 -> ilość słów w tekście (pomoc)
 • jeżeli W=2 -> ilość znaków w tekście
 • jeżeli W=3 -> pozycję od której rozpoczyna się słowo "ipsum" w teście
 • jeżeli W=0 -> wszystkie powyższe informacje łącznie, każdy komunikat w osobnym wierszu.

Pracę zapisz w pliku o nazwie L5zad8.php.

Zadanie 9: Jedna cegła waży 2kg. Wylicz wagę piramidy, jeżeli wiadomo, że może ona przyjmować jako podstawę kwadrat o boku 4, 5, 6 , 7 lub 8 cegieł. Wyświetl wynik na ekranie dla wybranej przez użytkownika liczby cegieł tworzących bok podstawy piramidy. Pracę zapisz w pliku L5zad9.php.

Zadanie 10: Opracuj skrypt, który w zależności od ilości wyrazów występujących w tekście (tekst pobrany z serwisu przypiszemy do zmiennej T) wypisze komunikat:

 • jeżeli jest jeden wyraz: "Tylko jeden wyraz?"
 • jeżeli jest 2 do 4 wyrazów: "Nie rozpisujesz się"
 • jeżeli jest 5-10 wyrazów: "Wypracowanie to to nie jest"
 • jeżeli jest więcej niż 10 wyrazów: "Na początek .... trzeba jeszcze popracować"

Pracę zapisz w pliku o nazwie L5zad10.php.

error: Content is protected !!