Przeskocz do treści

Lekcja 4 (PHP)

Instrukcje wyboru if...else...elseif.

Zapoznaj się z treścią rozdziału: instrukcje warunkowe;

Zadanie 1: Sprawdź czy wartość zmiennej X jest większa czy mniejsza od 20. Wyświetl komunikat na ekranie. Pracę zapisz w pliku o nazwie L4zad1.php.

Zadanie 2: Sprawdź czy wartość zmiennej X jest liczbą parzystą. Skrypt zapisz w pliku o nazwie L4zad2.php.

Zadanie 3: Wypisz na ekranie komunikat w postaci X>Y (lub Y>X) dla zadanych dwóch wartości zmiennych X i Y. Pracę zapisz w pliku o nazwie L4zad3.php.

Zadanie 4: Zmodyfikuj kod z zadania poprzedniego tak, aby uwzględniał przypadek, gdy zmienne mają równe wartości (X=Y). Wynik pracy zapisz w pliku L4zad4.php.

Zadanie 5: Opracuj kod php, który zbada wartości trzech zmiennych, a następnie wyświetli je na ekranie w kolejności rosnącej. Pracę zapisz w pliku o nazwie L4zad5.php.

Zadanie 6: Przypisz zmiennej K wartość 15. Jeżeli wartość zmiennej K jest mniejsza niż 18 to wyświetl komunikat "Nie możesz otwierać stron dla dorosłych". Jeżeli wartość zmiennej K jest większa bądź równa 18 wyświetl odsyłacz do strony https://tujestok.eu/. Pracę zapisz w pliku o nazwie L4zad6.php.

Zadanie 7: Zadeklaruj zmienną o wartości 7 (wartości zmiennej będziemy modyfikować na potrzeby zadania). Jeżeli zmienna przyjmie wartość z przedziału <0-1> to wyświetl komunikat ocena z zachowania "wzorowa". Jeżeli zmienna przyjmie wartość z przedziału <2-5> to wyświetl komunikat ocena z zachowania "dobra". Jeżeli zmienna przyjmie wartość z przedziału <6-10> to wyświetl komunikat ocena z zachowania "poprawna". Jeżeli zmienna przyjmie wartość >10 to wyświetl komunikat ocena z zachowania "skandaliczna". Pracę zapisz w pliku o nazwie L4zad7.php.

Zadanie 8:  Zadeklaruj dwie zmienne R i H przypisując im wartości R=5 i H=3. Wyświetl na ekranie w kolejnych liniach wyniki czterech podstawowych działań arytmetycznych (+ - / *). Sprawdź działanie skryptu przypisując kolejno zmiennym wartość 0 (zero). Zabezpiecz skrypt przed błędami. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L4zad8.php.

Zadanie 9: Wyznacz pierwiastki równania kwadratowego dla dowolnych współczynników A, B, C.  Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L4zad9.php.

Zadanie 10: Napisz skrypt sprawdzający czy przypisane do zmiennej S słowo jest palindromem. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L4zad10.php.

error: Content is protected !!