Przeskocz do treści

Lekcja 12 (PHP) Funkcje.

Funkcje.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Dla liczb całkowitych z przedziału <3;5> wypisz w postaci tabeli wyniki obliczeń (dla każdej wartości oddzielny wiersz):

  • pola powierzchni koła;
  • obwodu koła;
  • pola powierzchni sześcianu;
  • objętości sześcianu
  • porównanie wartości pól w postaci np. Psześcianu > Pkoła;

Przyjmujemy, że kolejne wartości z przedziału są jednocześnie promieniem koła i bokiem sześcianu. Dodaj formatowanie tak, aby każdy wiersz parzysty miał tło czarne i kolor tekstu biały. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L9zad1.php.

Zadanie 2: Napisz skrypt, który sprawdzi i wypisze na ekranie ile kolejnych liczb całkowitych trzeba zsumować, aby otrzymać wynik 1000. Liczbę, od której zaczynamy sumować ustal na początku skryptu. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L9zad2.php.

Zadanie 3: Napisz skrypt, który będzie sumował liczby całkowite podzielne przez 3 i 5 mniejsze od 5000 (poczynając od największych wartości) do momentu aż suma osiągnie wartość 8000. Następnie wypisz na ekranie informację czy wszystkie sumowane liczby były nieparzyste.Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L9zad3.php.

Zadanie 4: Utwórz skrypt, który policzy ile wynosi suma 30 kolejnych liczb całkowitych podzielnych przez 7. Obliczenia rozpocznij od wartości 21. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L9zad4.php.

Zadanie 5: Wprowadź jako dane do zadania 5 dowolnych nazw miast polskich. Następnie opracuj funkcję, która przyjmie jako argument zmienną przechowującą informację o nazwie miasta. Funkcja ma sprawdzić i wypisać na ekranie ile liter "a" zawiera ta nazwa oraz czy podana nazwa to Radom (jeżeli to nie jest Radom to ma wypisać komunikat: "To nie jest Radom", w przeciwnym wypadku ma wypisać komunikat: "Radom to piękne miasto"). Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L9zad5.php.

Zadanie 6:

Sprawdzian.

error: Content is protected !!